کارگاه ها و دوره های آموزشی

نظر به تحولات فراوان فضای کسب و کار، دانش و مهارت‏ های مدیریتی نیز دستخوش تغییرات و توسعه قابل توجهی شده‏ اند و آموزش و بهسازی مستمر منابع انسانی نیز به امری اجتناب‏ ناپذیر تبدیل شده است.

با توجه به این مهم مرکز آموزش گروه آموزشی تحقیقاتی تعالی سازان در قالب‏ های زیر به ارایه آموزش ‏های تخصصی کوتاه مدت اقدام نموده است.